Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle 22. listopadu   do  neděle 29. listopadu  2020

ne    22. listopadu  –  S l a v n o s t

                                    JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE        

po    23. listopadu   –  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka

út     24. listopadu  –   Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků

st     25. listopadu  –   Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice   

čt     26. listopadu      

pá    27. listopadu     

so   28. listopadu   

ne    29. listopadu –  1. neděle adventní        

 

=============================================

u    s v.   P e t r a   a   P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností        

st   18:00    Za + Miloslava a Anežku Navrátilovy, syna a vnučku

pá   18:00   Za + Augustýna a Marii Večeřovy a syna Josefa

ne  11:00   Za + Josefa a Josefku Havlíkovy a děti

———————————————————————

u  sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00    Za + Františka Hejbala, manželku a duše v očistci

út   18:00    Na úmysl dárce

čt   17:00   Za rodinu Chovancovu a duše v očistci

ne    8:00    Za + Miloslava Dedka, manželku, živou a + rodinu   

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (21. 11.)    17:00   Na daný úmysl

so  (28. 11.)    17:00   Na daný úmysl

********************************************************
u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30  Za +  Helenu Suchánkovu, manžela, syna, rodiče a živou rodinu

út    17:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností       

ne     9:30  Za + Karla Pouče a duše v očistci

***********************************************************

Oznamy na  liturgické  mezidobí  do neděle  29. listopadu 2020

Dnes  je   Slavnost  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE  

V úterý je adorační den farnosti Zlobice; NSO bude vystavena od 12:00 hod .do 18:00 hod.. Adorace bude ukončena mší svatou.

V sobotu  bude  mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.

Příští  neděle  je 1.  adventní.  Při mši svaté požehnám adventní věnce.

Milí farníci,

připomínám, že je obnoven  přenos všech bohoslužeb z kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích,  tedy i ve všední dny.  Současná  opatření vlády  umožňují,  aby se od  pondělí 23. listopadu  mohlo zúčastnit veřejných bohoslužeb 20 osob.   Dejte, prosím, přednost  těm, kteří mají ten den úmysl mše svaté.  Znovu opakuji, že vzhledem k této situaci  uděluji svým farníkům  d i s p e n z  od účasti na nedělní mši svaté až do doby, než budou moci přijít osobně na mši svatou bez omezení počtu věřících.  Prosím však, abyste při přenosu bohoslužeb pozorně sledovali mešní liturgické texty a ve svém srdci je rozjímali.

Kostel  bude během týdne otevřený k soukromé adoraci.

Otec arcibiskup Jan upozorňuje na vhodnost  modlitby posvátného růžence s úmyslem ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami nebo společně v rodinách.

Nezapomínejte, prosím, i do svých  přímluv zahrnout také tento úmysl a proste i za lékaře  a všechny  zdravotníky.

Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Podle dekretu  Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad.  Tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený  s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se nejenom   r o z š i ř u j e   na  c e l ý    m ě s í c , nýbrž odpustky získatelné v kostele při mši svaté ze slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé, je možné pro duše v očistci obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den   v měsíci listopadu, a to za splnění obvyklých podmínek.

Zvláštní   v ý j i m k a  je  určena  pro staré  a  nemocné  lidi  i všechny, kteří ze závažných důvodů  nemohou vycházet z domu,  tedy  včetně  státem  nařízené  karantény.  Tito  mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,  pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem.  Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, a nebo vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

Možnost  přijmout  svátost smíření  je přede mší svatou ve všední dny nebo po předchozí domluvě.

Možnost přistoupit ke svatému přijímání je po mši svaté nebo po předchozí domluvě.

Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

 (Rataje, Počenice) V zákristii  je k dispozici arch k zapsání  úmyslů na  mše  svaté  v měsíci  prosinci 2020.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.