Vítejte na našem webu

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti Rataje u Kroměříže.

Na tomto webu Vám poskytneme aktuální informace o působení naší farnosti.

Děkujeme Vám za návštěvu těchto stránek a přejeme hojnost Božího požehnání.  

Aktuální nedělní ohlášky (28.5.-4.6.2023)

Modlíme se za nového arcibiskupa

Modlíme se

Informace a oznámení

DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU 

Fotografie ve fotogalerií zde.

Původní stránky: https://farnostrataje.webnode.cz/

ODKAZ NA MŠE SVATÉ ONLINE: www.mseonline.cz

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sk 2,1-11; Žalm 104; 1 Kor 12,3b-7.12-13
Jan 20,19-23

Jan popisuje události vzkříšení podobně jako jiní evangelisté ve zkratce, omezuje se jen na několik příkladů. Ježíš se setkává s apoštoly hned první den po sobotě navečer. Přináší pokoj, nikoli výčitky. Jeho cíl, jak učedníky uvést do jejich role, se právě naplňuje. Bez zkušenosti Velikonoc by nemohli věrohodně hlásat. Nestačí jim však zkušenost nebo intelektuální poznání. Potřebují moc Ducha svatého – Boží moc. Tu jim přináší až vzkříšený Pán. Jeho smrt a vzkříšení prolomily bariéru hříchu, která člověka oddělovala od Boha. Proto Kristus přináší právě nyní Boží pokoj a moc zprostředkovávat milost Božího odpuštění.

Téma týdne
Neodpuštění nás zbavuje sil, radosti a pokoje

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (J 20, 19-23)

27. 5. 2023, Rh

Když po svém zmrtvýchvstání přišel Ježíš za svými učedníky, našel lidi ustrašené, kteří se báli vyjít ven do světa. Seděli za zavřenými dveřmi a nevěděli, co mají dělat. Možná pro nás situace celkem známá: strach z toho, co nás „venku“ čeká.

Jejich obavy a strach však Ježíše neodradily od toho, aby jim svěřil úkol: Jít do světa a přinášet lidem velikonoční poselství. A slibuje jim, že jim ku pomoci bude Duch svatý a že i sám Ježíš „s nimi bude až do skonání světa“ (Mt 28,20). Nebudou tedy na tento úkol sami, Duch svatý jim dodá sílu a zbaví je strachu.

Ježíš dává učedníkům zcela konkrétní zadání, že mají o dopuštění svědčit jak slovem tak i životem. Odpuštění je pro život stěžejní, je v něm obrovská síla a energie. Žijeme-li s neodpuštěním, ať už druhým nebo sami sobě, vlečeme si ho jako těžkou kouli na noze. Neodpuštění nás zbavuje sil, radosti a pokoje.

Odpouštíme-li, jsme zvěstovateli velikonočního poselství. S pomocí Ducha svatého se tak k druhým může dostat zpráva o tom, že hříchy nad námi nemusejí mít moc. Protože když odpouštíme my lidé, o co víc odpouští náš milující, milosrdný a velkorysý Bůh.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.