29. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 22. října  do neděle 29. října  2023

ne    22. října  –  29. neděle v mezidobí

                                Den modliteb za misie                                         

po    23. října  –  Sv. Jana Kapistránského 

út      24. října  –  Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

st     25. října   

čt     26. října   

pá    27. října   

so    28. října  –  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů                                         

ne    29. října –  30. neděle v mezidobí    

********************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00    Za + Žofii Mičánkovu a celou rodinu

pá  19:00    Na poděkování za dar života

ne  11:00   Za + rodinu Kočařovu a Hruboňovu, dceru Petrušku a Bohumila Kafku

********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích   

ne      8:00    Za + Františka Bazalku, manželku a + rodinu

čt      18:00    Za uzdravení

ne      8:00    Za + Jarmilu Zahradníčkovu, manžela a syna

********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (22. 10.)  18:00             Na daný úmysl

so  (28. 10.)  18:00             Na daný úmysl

 *********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích

ne      9:30      Za  Jindřicha Polišenského, manželku Julii, rodiče z obou stran a za živou rodinu

út    18:00      Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne      9:30      Na poděkování za 50 let společného života  a za živou rodinu

 **********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  29. října 2023

Dnes  je  29. neděle v mezidobí –  Den modliteb za misie.  Sbírka této neděle je určena na misie.

Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.

Příští neděle  je  30. v mezidobí.

Příprava na svátost biřmování bude  příští neděli ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
– v Ratajích ……………  při sbírce    Kč  5 613                od Bohu známých dárců      Kč 4 700
– ve Zlobicích ………..                        Kč  3 200                                                                -0-
– v Počenicích ………..                       Kč  3 271                                                                  Kč   200
Všem dárcům, ať Pán odplatí  jejich štědrost.

Vzadu v kostele se mohou na připravený arch zapsat farníci, kteří budou chtít něco upéct na slavnost posvěcení obětního stolu v kostele v Ratajích. Děkuji.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy rovněž na faře.

(Rataje.  Zlobice)    V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  měsících  listopad a prosinec 2023.

(Počenice)               Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání                                        úmyslů na mše svaté v  měsících  listopad a prosinec 2023.

Příprava na 1. svaté přijímání pokračuje dnes po mši svaté.

Děkuji všem, kteří se účastnili pouti za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Snad nemusím zdůrazňovat nutnost modliteb na tento účel.

Již patnáctý ročník projektu s názvem Vánoční balíček začíná 2. října a potrvá do 27. října tohoto roku. Jedná se   o děti z chudých rodin a sirotky na Ukrajině, kterým můžete poslat balík k Vánocům s věcmi podle jejich přání.
Letos je do projektu zapojeno 430 dětí z šesti ukrajinských měst Zapojte se, prosím, letos i vy.

Jména dětí i jejich přání najdete na adrese www.darek.charitaproukrajinu.cz. Balíček pak dopravte co nejdříve na nejbližší Charitu. Všem dosavadním i novým dárcům Pán Bůh zaplať.     P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

Od 25. října do 1. listopadu je možno mimořádně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. Povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.

Pobožnosti na hřbitovech v našich farnostech budou:

– Sobota 28. října                      9:00 hod. Uhřice
                                                    10:00 hod. Počenice
                                                    11:30 hod. Šelešovice
– Neděle 29. října                    16:00 hod. Zlobice
– Sobota 4. listopadu              16:00 hod. Popovice
– Neděle 5. listopadu              15:00 hod. Rataje
                                                   17:00 hod. Věžky

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.