Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 26. listopadu  do neděle 3. prosince  2023

ne    26. listopadu  –  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                      

po    27. listopadu     

út     28. listopadu 

st     29. listopadu   

čt     30. listopadu   –  Svátek sv. Ondřeje, apoštola

pá      1. prosince   –   Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

so      2. prosince                                                                                                     

ne      3. prosince  –   1. neděle adventní                                                                  

*******************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích

ne  11:00    Za + Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran     

st   18:00    Za Augustina a Marii Večeřovy a syna Josefa

pá  18:00    Za + Ivo Potočiara, rodiče, bratra, živou a + rodinu Potočiarovu

so   18:00   Za živou a + rodinu Frgalovu, Grygovu,

                     Majdovu a za duše v očistci

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

*********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích  

ne       8:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt       17:30    Za + Ladislava Žemlíka, manželku, živou a + rodinu a za duše v očistci

ne       8:00     Za Annu Zapletalovu, rodiče a rodinu Řezníčkovu

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (25. 11.)   17:00             Na daný úmysl

ne  (03. 12.)  17:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích 

ne      9:30    Za + rodiče Kubitovy a za + kmotry

út    17:00    Na poděkování za dar života, živou rodinu a za + manželku

ne      9:30    Za živou a + rodinu Bečkovu a Cymbálovu

***********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do 1. neděle adventní  3. prosince 2023

Dnes  je   Slavnost  J E Ž Í Š E    K R I S T A    K R Á L E .   Před vystavenou Nejsvětější svátostí se koná  obnova  zasvěcení  lidstva  Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Příprava na svátost biřmování  je dnes  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.  

V sobotu bude  mše svatá v Ratajích v 18:00 hod..

Příští neděle je 1. adventní –  začíná   d o b a    a d v e n t n í   – celou tuto dobu máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po našem Pánu Ježíši Kristu.  

Na začátku mše svaté požehnám adventní věnce. 

Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod..

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 1. prosince. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 2. prosince.

Minulou neděli  jste věnovali  na  křesťanská média:                     
– v Ratajích       …….       5 695 Kč                        ve Věžkách …….   1 340 Kč
– ve Zlobicích   …….       3 082 Kč
– v Počenicích   …….       1 585 Kč

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.                         

Příprava na 1. svaté přijímání  pokračuje příští neděli po mši svaté.

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy rovněž na faře.

(Rataje.  Zlobice)    V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                                                    v  prosinci 2023.

Petropavlovská adventní dílnička bude v sobotu 2. prosince od 15:00 hod. na faře v Ratajích.

Přijďte si vyrobit vlastní adventní věnec nebo adventní dekoraci.

V sobotu 2. prosince od 9 do 12 hodin se uskuteční den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Zváni jsou především všichni zájemci o studium. Máte možnost prohlédnout si prostory školy, domova mládeže, školní kaple a dalších prostor. Na uchazeče se těší vyučující, vychovatelé i studenti AG.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.