33.neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  od neděle 19. listopadu 
do neděle 26. listopadu  2023

ne    19. listopadu  –  33. neděle v mezidobí                                            

po    20. listopadu     

út     21. listopadu  –   Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

st     22. listopadu   –  Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

čt     23. listopadu   –  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka

pá    24. listopadu  –   Památka sv. Ondřeje Dung Laca,  kněze a druhů mučedníků

so    25. listopadu  –   Sv. Kateřiny Alexandrijské,  panny a učednice               

ne    26. listopadu –  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                                   

****************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

ne  11:00    Za + Vlastimilu Tupou, manžela a syna Josefa

st   18:00    Za + Marii Kovářovu, manžela,  rodiče a živou rodinu

pá  19:00    Za + Vítězslava Vrzala, rodiče a duše v očistci

ne  11:00   Za Stanislava a Blaženu Říkovských  a rodiče z obou stran

***************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích  

ne       8:00     Za uzdravení

čt       17:30    Za + Rudolfa Herodese a bratry

pá     17:30     Za rodinu Žemlíkovu a Lejsalovu   a za duše v očistci 

ne       8:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

****************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (19. 11.)  17:00             Na daný úmysl

so  (25. 11.)   17:00             Na daný úmysl

****************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích 

ne      9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

út    17:00    Za uzdravení a Boží pomoc

ne      9:30    Za + rodiče Kubitovy a za + kmotry

****************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle 26. listopadu 2023

Dnes  je  33. neděle v mezidobí.   Sbírka této neděle je na  křesťanská média.   

V pátek je adorační den farnosti Zlobice. Nejsvětější svátost Oltářní bude vystavena od 13:00 hodin do mše svaté, která bude v 17:30 hod.. Proto bude mše svatá v Ratajích až v 19:00 hod.  (Prosím zlobické farníky, aby se zapisovali na připravený arch vzadu v kostele; děkuji.)

V sobotu bude  mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod..

Příští neděli  je  Slavnost Ježíše Krista Krále.    

Příprava na svátost biřmování  je  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
– v Ratajích       ……….             při sbírce  Kč 5 320         od Bohu známých dárců  Kč     900
– ve Zlobicích    ………                                 Kč 1 777                                                         Kč  1 000
– v Počenicích    ………                                 Kč 4 030                                                      Kč  1 000

Všem dárcům ať Pán jejich štědrost odplatí.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.                         

Příprava na 1. svaté přijímání  pokračuje dnes po mši svaté.

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy rovněž na faře.

(Rataje.  Zlobice)    V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                                                    v  prosinci 2023.

Rataje:

Milá farní rodino,

byl jsem velmi mile překvapen Vaši spoluprací na uspořádání oslav svěcení nového obětního stolu. A to ať již to byla celková organizační  příprava, tak i jeji realizace, které se Vás zúčastnilo poměrně hodně a hlavně aktivně, tak i zajištění pohoštění přítomných. I samostatný průběh oslav byl velmi uspokojivý. Jsem rád, že mohu s hrdostí říci, že ratajská farnost je živá, což dnes se o mnoha farnostech již říci nedá.  Tak vám všem, ať jste se již zasloužili jakýmkoliv způsobem o důstojný průběh oslav, velmi upřímně děkuji a budu Pána prosit, aby i nadále vás naplňoval svým požehnáním. 

Vážení a milí farníci, srdečně vám děkujeme za příspěvek na  podporu charitního díla v naší arcidiecézi v rámci Dušičkové sbírky (sbírky na Charitu) – společného díla nás všech. Charita čelila a stále čelí novým náročným výzvám. Například v době Covidu-19 bylo potřeba v mnohem náročnějších podmínkách a za cenu obrovského vypětí pracovníků i dobrovolníků zabezpečit naše klienty tak, aby se kvalita jejich života nezhoršila. Poté bylo třeba zabezpečit základní pomoc a doprovázení tisícům běženců z Ukrajiny, převážně matkám s dětmi a starým lidem. Všechny tyto činnosti byly nad rámec pomoci lidem u nás, našim klientům, kteří na kvalitě péče žádným způsobem netratili. Ještě jednou díky za pro nás velmi důležitou finanční podporu i za modlitby.

Václav Keprt, ředitel ACHO    Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.