2. neděle velikonoční

Slavíme dobu velikonoční
od neděle 24. dubna do neděle 1. května 2022

ne    24. dubna  –  2. neděle velikonoční                                                                                                                    NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

po    25. dubna  –  Svátek sv. Marka, evangelisty

út     26. dubna   

st     27. dubna                             

čt     28. dubna  –  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

pá    29. dubna  –  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny                                                
                                 a učitelky církve, patronky Evropy       

so    30. dubna  –   Sv. Zikmunda, mučedníka 

ne    1. května  –   3. neděle velikonoční                                                                      

********************************************************************************** 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00    Za dar života a živou rodinu

st       19:00   Na poděkování za dar života s prosbou                                      
                         o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

pá    19:00    Za + Jana Pokorného, rodiče a duše v očistci

so     19:00    Za + Milana Tvrdého s prosbou o Boží ochranu,                        
                        pomoc a dar zdraví pro rodinu Tvrdou a Vrzalovu

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt     18:00    Za + Ladislava Žemlíka, manželku, dceru, syna a duše v očistci

ne       8:00    Za + Boženu a Františka Šiškovi, živou a + rodinu

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (23. 04.)  18:00    Na daný úmysl

ne  (01. 05.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za + Vladimíra Zbořila, manželku,  živou a + rodinu

út      18:00    Za + Jitku Vranovu, manžela a živou rodinu

ne     9:30    Za všechny nemocné a za ty, kdo jakkoliv trpí

********************************************************************************** 

O z n a m y   na dobu velikonoční  do  neděle 1. května 2022

Dnes  je 2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství.  Sbírka této neděle je určena na opravu kostela.

V sobotu  je mše svatá v 19:00 hod. v Ratajích.

Příští neděle je 3. velikonoční.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod..

Sestry a bratři, stále prosím a budu i nadále prosit, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.   

Na Svatou zemi jste věnovali:
– v Ratajích …………………………       Kč  2 140
– ve Zlobicích ……………………..        Kč     720
– v Počenicích …………                       Kč     820

Na  platy kněží olomoucké arcidiecéze jste minulou neděli věnovali:
– v Ratajích       ………………….       Kč   15 192               ve Věžkách   ………………  Kč 3 560
– ve Zlobicích    …………………       Kč     7 180
– v Počenicích   …………………       Kč     6 744

Všem dárcům ať Pán odplatí podle jejich štědrosti

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy.  Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Zlobice, Rataje)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  květen a červen 2022.  

(Počenice)            
Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  květen a červen 2022 .   

(Zlobice):
Po dvou letech se podařilo zajistit souhlas památkářů a stavebního úřadu s natřením střechy kostela. Současný nátěr z první poloviny 90. letech je silně poničený, rezavějících míst na střeše i věžích každým rokem přibývá. Aby se zabránilo prorezavění plechu, bude střecha v letošním roce natřena. Současně budou vyměněny prorezavělé pásy plechu v obloucích nad hodinami a další prorezavělá a děravá místa, aby se zastavilo zatékání do trámoví. V jakém stavu je střecha si můžete částečně prohlédnou na fotografiích pod kůrem.          

Myslete, prosím, na tuto opravu při sbírkách na opravy kostela v následujících měsících nebo také můžete zaslat dar přímo na účet farnosti. Potvrzení o daru pro daňový odpočet Vám na požádání bude vystaven.  Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.