1. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od ned
ěle 6. března do neděle 13. března 2022

ne     6. března   –  1. neděle postní

po     7. března   –  Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic   

út      8. března   –  Sv. Jana z Boha, řeholníka            

st     9. března    –  Sv. Františky Římské, řeholnice                            

čt    10. března   –  Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka   

pá   11. března          

so   12. března                                                                                                           

ne   13. března  –  2. neděle postní                             

*******************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne    11:00    Za  + Františka Matelešku,  živou a + rodinu Mateleškovu a Varmužovu

st      18:30    Za + Marii Zezulovu, manžela a rodiče z obou stran

pá     18:00    Za živou a + rodinu Zlámalovu a duše v očistci

ne     11:00    Ke cti a chvále Ducha svatého                 

*******************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za + Ladislava Konečného, rodiče  a duše v očistci

čt     17:00   Za + Františku Skopalovu, manžela, syna a duše v očistci 

ne       8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

*******************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (06. 03.) 17:00   Na daný úmysl

so  (12. 03.)  17:00   Na daný úmysl

*******************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30   Za + Marianu a Josefa Šidlejovy a živou rodinu

ne     9:30  Za + Antonína Trávníčka, sestru,  živou a + rodinu

*******************************************************************************

Kaple v Tetěticích

út      17:00   Za + Jana a Marii Horákovy, syny, rodiče,          

                     sourozence a živou rodinu

*******************************************************************************

O z n a m y   na  dobu postní  do  neděle 13. března 2022

Dnes  je  1. neděle postní  Sbírka této neděle je  určena na  „Haléř sv. Petra“.

Mše svatá  ve Věžkách  je v 17:00 hod.

V úterý je mše svatá v 17:00 hodin v Tetěticích.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách  v 17:00 hodin.

Příští  neděle  je  2. neděle postní.  

Minulou neděli jste věnovali na pomoc Ukrajině:

                                                                   při sbírce:                             
– v Ratajích            …………………….                  Kč   25 674       ve Věžkách …….   Kč 2 890
– ve Zlobicích      …………………                         Kč   15 325                                                     
– v Počenicích      ………………..                         Kč     2 070                

Pán miluje radostného dárce a odplatí mu jeho štědrost.

Sestry a bratři, stále prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a neméně proste Pána  o mír na Ukrajině. 

Pobožnosti Křížové cesty jsou v našich farnostech:
– Rataje ……  přede mší svatou ve všední den
– Zlobice a Počenice ….. v neděli po mši svaté.
Věžky dle domluvy

Modlitby matek budou dle domluvy na faře a modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. také na faře v Ratajích.

(Zlobice, Rataje)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících duben,  květen a červen 2022.  

(Počenice)       Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících březen, duben, květen a červen 2022 .                                      

Milí křesťané,

pokusme se v postní době projevit více svoji štědrost.  Jedním ze způsobů pomoci je tzv. “Postní almužna.“ Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené „pokladničky postní almužny“.  Peníze z pokladniček jsou použity na pomoc potřebným. Otec arcibiskup připomíná, že postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky. 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.