5. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od neděle 26. března
do neděle 2. dubna  2023

ne    26. března   5. neděle postní

po    27. března            

út     28. března      

st     29. března                                   

čt     30. března                     

pá    31. března 

so      1. dubna                                                                                                  

ne      2. dubna Květná neděle            

******************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne   11:00  Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci

st    18:00    Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče bratra a duše v očistci

pá   18:00  Za + Květuši a Emila Sedláčkovy,  živou a + rodinu Sedláčkovu

so     18:00   Za Františka a Františku Frgalovy  a rodiče z obou stran

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      17:00    Za Františka Bazalku, manželku a + rodinu

ne      8:00    Za + Annu Holínkovu, syny Jiřího a Jaroslava a dceru Vlaďku

******************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (25. 03.)  17:00             Na daný úmysl

ne  (02. 04.)  18:00             Na daný úmysl

******************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne       9:30    Za uzdravení bratra a požehnání  pro celou živou rodinu 

út      17:00    Za upevnění víry naší farnosti

ne       9:30    Za živé a + varhaníky naší farnosti

******************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  postní  do  neděle 2. dubna 2023

Dnes   je  5. neděle postní;   

V sobotu je v 18:00 hod. mše svatá v Ratajích.

Příští neděle  je  NEDĚLE KVĚTNÁ;   v 18:00 hod. je mše svatá ve Věžkách.

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání. 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
– v Ratajích     při sbírce  Kč 5 743 od Bohu známých dárců  Kč 1 000 pokladnička Kč 5 433
-ve Zlobicíc                        Kč 3 010                                                      -0-                        
– v Počenicích                    Kč 1 725                                               Kč    200      
Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 31. března odpoledne. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 1. dubna.

Bolestný pátek v Kroměříži 31. března:
– mše svaté jsou v 6:30 hod.; v 8:00 hod.; v 9:30 hod.; 11:00 hod. Během dopoledne bude příležitost ke svátosti smíření.

Příležitost ke svátosti smíření v našich farnostech bude:
– ve Zlobicích ……..   ve čtvrtek 30. března od 17:30 do 18:00 hod. nebude přítomen cizí zpovědník
– v Ratajích …………   v pátek 31. března od 19:00 do 19:30 hod. bude přítomen i cizí zpovědník
– v Počenicích …….    v úterý 4. března od 17:30 do 18:00 hod.  nebude přítomen cizí zpovědník

Pobožnost křížové cesty se koná:
– v Ratajích vždy přede mší svatou ve všední den.
– ve Zlobicích a Počenicích v neděli po mši svaté.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše                                                   svaté  v  měsících duben až červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté  v měsících duben až červen 2023.

V zadní části  kostela si můžete vyzvednout pokladničky postní almužny. Odevzdávat se budou na Květnou neděli.

Rataje Předvelikonoční úklid  kostela bude v sobotu 1. dubna v 8:30 hod. Přijďte, prosím, v hojném počtu.

               Děkuji.           

Příprava na svátost biřmování začne po velikonočním oktávu. Přihlašovat se na přípravu  můžete během doby postní u mne.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.