4. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od neděle 19. března
do neděle 26. března  2023

ne    19. března –  4. neděle postní                 

po    20. března  –  Slavnost sv. Josefa, pěstouna Páně          

út     21. března      

st     22. března                                   

čt     23. března –   Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa                          

pá    24. března 

so    25. března  –  Slavnost  Zvěstování Páně                                                                                                 

ne    26. března 5. neděle postní          

 

*********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne   11:00  Za + P. Aloise Černého, živé a + kněze, kteří působili ve farnosti 

po    19:30  Na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc a ochranu Boží

st    18:00    Za živou a + rodinu Klesnilovu

pá   18:00  Za + Marii Vrzalovu, manžela, rodiče, syna a vnuka s prosbou o Boží ochranu, pomoc a dar  zdraví pro živou rodinu Vrzalovu a Tvrdou

so   18:30  Ke cti a chvále archanděla Michaela

ne  11:00   Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci

*********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za + Zuzanu a Františka Dočkalovy z Bojanovic   a za živou rodinu

po    17:00    Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu

čt      17:00    Na úmysl dárce

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

*********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (18. 03.)  17:00             Na daný úmysl

so  (25. 03.)  17:00             Na daný úmysl

*********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po     18:15    Za + Miloslava a Anežku Navrátilovy, dceru a syna

út      17:00    Za + vnučku a živou rodinu

ne       9:30    Za uzdravení bratra a požehnání pro celou živou rodinu 

*********************************************************************************

O z n a m y   na  dobu  postní  do  neděle  26. března 2023

 

Dnes   je  4. neděle postní;   sbírka této neděle je na opravu kostela.

V pondělí je přeložená Slavnost sv. Josefa;  mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V sobotu je Slavnost Zvěstování Páně.  V 17:00 hod. je mše svatá ve Věžkách a v 18:30 v Ratajích.

Příští neděle  je 5. postní; 

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání. 

Pobožnost křížové cesty se koná:
– v Ratajích vždy přede mší svatou ve všední den.
– ve Zlobicích a Počenicích v neděli po mši svaté.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                v  měsících duben až červen 2023.

 

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté  v měsících březen až červen 2023.

V zadní části  kostela si můžete vyzvednout pokladničky postní almužny. Odevzdávat se budou na Květnou neděli.

Rataje – Předvelikonoční úklid  kostela bude v sobotu 1. dubna v 8:30 hod. Přijďte, prosím, v hojném počtu.

Děkuji.

               Děkuji také těm farníkům, kteří se zúčastnili úklidu na farní zahradě. Pán jim to odplať.

Příprava na svátost biřmování začne po velikonočním oktávu. Přihlašovat se na přípravu  můžete během doby postní u mne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.