Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Slavíme   dobu vánoční
od neděle 1. ledna
do neděle 8. ledna 2023

ne     1. ledna       Slavnost Matky Boží, Panny Marie

po    2. ledna     –  Památka sv. Basila Velikého a Řehoře
                                Naziánského, biskupů a učitelů církve      

út    3. ledna       Nejsvětějšího Jména Ježíš

st     4. ledna                                       

čt     5. ledna                          

pá   6. ledna       Slavnost Zjevení Páně          

so    7. ledna     –   Sv. Rajmunda z Peňafortu                  

ne    8. ledna       Svátek Křtu Páně               

********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne   11:00    Za dobrodince a pomocníky kostela

út    18:30    Za + Rostislava Kováře, rodiče, bratra a duše v očistci

st    18:00     Za + Josefa Habáně a duše v očistci

pá   19:30    Za + Michaelu Plachou, manžela a duše v očistci

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      17:00    Za + Milenu Opluštilovu, manžela a živou rodinu

pá     17:00    Na poděkování za dar života s prosbou
                        o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

ne      8:00    Za + Vladimíra Hánoše, manželku, živou a + rodinu

********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (01. 01.)  17:00             Na daný úmysl

so  (07. 01.)  17:00             Na daný úmysl

 

************************************************************ 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne       9:30    Za dar zdraví

út      17:00    Na spasitelný úmysl

pá     18:15    Za upevnění víry v naší farnosti

ne       9:30    Za  dobrodince a pomocníky kostela

********************************************************************************

O z n a m y   na  dobu vánoční  do  neděle 8. ledna 2023

Dnes   je   Slavnost   M a t k y   B o ž í    P a n n y   M a r i e .    Mše svatá ve Věžkách je v 17: 00 hod.. .     

V pátek  je   Slavnost  Z j e v e n í    P á n ě  – Tří Králů.   Křídu, vodu a kadidlo požehnám při mši svaté ve čtvrtek ve Zlobicích a v pátek v Počenicích a Ratajích.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 17: 00 hod..

Příští neděli   je  Svátek Křtu Páně – končí vánoční doba.  Betlémy mohou zůstat v kostelích až do Hromnic.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 6. ledna. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 7. ledna.

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje, Zlobice) – V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v měsících  leden – březen 2023.

(Počenice)          –  Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden – březen 2023.

Pro děti v misijních zemích jste darovali v  Ratajích 1883 Kč a ve Zlobicích 1590 Kč    

Dar bude odeslán Papežskému misijnímu dílu.

Výtěžek z adventního koncertu Kč 3 209 bude použit na restaurování lunet nad bočními vchody kostela.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.