Slavnost Narození Páně

Slavíme  vánoční oktáv
od neděle 25. prosince
2022 do neděle 1. ledna 2023

ne     25. prosince   Slavnost  N a r o z e n í   P á n ě

po    26. prosince  – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka         

út     27. prosince  – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty   

st     28. prosince  – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků                                   

čt     29. prosince  –  Pátý den v oktávu Narození Páně              

pá    30. prosince  –  Svátek Svaté Rodiny,

                                        JEŽÍŠE. MARIE a JOSEFA          

so    31. prosince  –  Sv. Silvestra I., papeže                                                                                            

ne      1. ledna       Slavnost Matky Boží, Panny Marie    

***************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne   11:00    Za + Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran

po    11:00    Za + rodiče, živou rodinu, za dar zdraví a na poděkování

út     18:00    Za + Jaroslava Tesaře, rodiče a duše v očistci

st    18:00    Za + Josefa a Františku Večeřovy a jejich děti

pá   18:00    Za Ludmilu Zezulovu, manžela Karla a rodiče

so    18:00   Na poděkování za přijaté Boží milosti
                      s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého

ne   11:00    Za  dobrodince a pomocníky kostela

***************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

po       8:00    Za Štěpána Bečváře a rodinu Bečvářovu,                                    
                          za Žofii Kočařovu, manžela a za živou a + rodinu Kočařovu

čt      17:00    Za + Miladu Pelíškovu, rodiče, sestru  a duše v očistci

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

***************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (25. 12.)  17:00             Na daný úmysl

po                 9:30   Na daný úmysl  

ne  (01. 01.)  17:00             Na daný úmysl

***************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út       17:00    Za živou a + rodinu Šidlejovu a Blešovu

ne       9:30    Za  dar zdraví

********************************************************************************* 

O z n a m y   na   vánoční oktáv do  neděle 1. ledna 2023

Dnes  je   S l a v n o s t    N a r o z e n í    P á n ě.    Mše svatá ve Věžkách je v 17: 00 hod..

V pondělí je Svátek sv. Štěpána.  Mše svaté jsou ve Zlobicích, Věžkách a Ratajích.

V úterý na Svátek sv. Jana požehnám v Ratajích víno, které si přinesete.

V pátek na Svátek Svaté Rodiny bude při mši svaté v Ratajích obnova manželských slibů.

V sobotu je mše svatá v 18:00 hod. v Ratajích.

Příští neděli  je  S l a v n o s t    Matky Boží Panny Marie.    Mše svatá ve Věžkách je v 17: 00 hod..

Dnes po mši svaté nepokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
– v Ratajích …………….. při sbírce  Kč 2 918                  od Bohu známých dárců …..   Kč 5 400
– ve Zlobicích ………….                     Kč 2 540                                                               …..   Kč 1 000 – v Počenicích …………                     Kč 2 390                                                                …..         – 0 

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Sestry a bratři, stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

Moje poděkování patří všem farníkům, kteří se zasloužili o důstojnou oslavu Narození našeho Pána Ježíše Krista.  Pán jim to mnohonásobně odplať.

Rovněž děkuji farníkům, kteří se zúčastnili úklidu a výzdoby kostela. Pán nezůstává nikomu nic dlužen.

(Rataje, Zlobice) – V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v měsících  leden – březen 2023.

(Počenice)          –  Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden – březen 2023.

Oznámení pro návštěvníky betléma:

Rataje …  kostel sv. Petra a Pavla je pro návštěvníky betléma  otevřen 25. 12   od 14:00 hod. do 16:00 hod..

Počenice … kostel sv. Bartoloměje je pro návštěvníky betléma otevřen 26. 12. v  15:00 hod..                 

Milí farníci, všichni jste zváni na Živý betlém, který bude 25. prosince v 16:00 hod. před kostelem ve Zlobicích. Těšit se můžete na dětské vánoční představení a pak na návštěvu kostelního betléma.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.