1. neděle adventní

Slavíme dobu adventní
od neděle 27. listopadu do   neděle  4. prosince 2022

ne     27. listopadu   1. neděle adventní

po    28. listopadu          

út     29. listopadu   

st     30. listopadu  –  Svátek sv. Ondřeje, apoštola                                

čt     1. prosince    –  Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka      

pá    2. prosince           

so    3. prosince     – Památka sv. Františka Xaverského, kněze                                                                                                     

ne    4. prosince   2. neděle adventní            

********************************************************************************* 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    18:00    Za + Augustina a Marii Večeřovy a syna Josefa   

pá   18:00    Za + rodinu Ptáčkovu

so    18:00    Za živou a + rodinu Frgalovu, Majdovu, Grygovu  a za duše v očistci

ne   11:00    S prosbou o dar zdraví

 

********************************************************************************* 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Miloslava Dedka, manželku, živou a + rodinu

čt      17:00    Za živou a + rodinu Žemlíkovu a Lejsalovu

so       8:00    Za dobrodince a pomocníky kostela

ne      8:00    Za + Josefa Skopala, manželku, syna, živou a + rodinu

********************************************************************************* 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (26. 11.)   17:00             Na daný úmysl

ne  (04. 12.)  17:00             Na daný úmysl

********************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30     Za + Zdeňka Chmelaře, manželku  a rodiče z obou stran

út       17:00     Za + Jana Kršku

ne       9:30     Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

********************************************************************************* 

O z n a m y   na  dobu adventní  do  neděle  4. prosince  2022

Dnes  je 1. neděle adventní.

V sobotu  jsou v 8:00 roráty ve Zlobicích. Večerní mše svatá je v 18:00 hod. v Ratajích

Příští neděle  je 2. adventní;   mše svatá  ve Věžkách bude v 17:00 hod.

Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři, stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek a otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje) –          V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v prosinci.                                                      

(Počenice)    –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v prosinci.   

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 2. prosince, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 3. prosince

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
v Ratajích     při sbírce          5 265 Kč          od Bohu známých dárců            46 000 Kč           
ve Zlobicích                             2 812 Kč
v Počenicích                            2 535 Kč
Pán ať dárcům odplatí podle jejich štědrosti.

Den otevřených dveří na AG se uskuteční v sobotu 3. 12. od 9:00 do 12:00 hodin

Den otevřených dveří na SOU dona Boska se uskuteční v pátek 2. prosince odpoledne a v sobotu 3. prosince dopoledne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.