33. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické mezidobí
od neděle 13. listopadu do neděle 20. listopadu 2022

ne     13. listopadu   33. neděle v mezidobí

po    14. listopadu          

út     15. listopadu    Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

st     16. listopadu  –  Sv. Markéty Skotské                                

čt     17. listopadu  –  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice      

pá    18. listopadu  –   Posvěcení římských bazilik  svatých apoštolů Petra a Pavla           

so    19. listopadu                                                                                                       

ne    20. listopadu   Slavnost Ježíše Krista Krále                      

 

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne   11:00    Za + Marii Kovářovu, manžela a duše v očistci

st    18:00    Ke cti a chvále Ducha svatého                   

pá   18:00    Na úmysl dárce

ne   11:00    Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna Josefa  a duše v očistci

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Bohumila Vychodila, manželku, rodiče a duše v očistci

čt      17:00    Za oběti fašismu, komunismu a za smíření

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (12. 11.)   17:00             Na daný úmysl

čt                   18:00           Na daný úmysl

so  (19. 11.)   17:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30     Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út       17:00     Za dobrodince

ne       9:30     Za  + Helenu Dvořákovu, manžela, živou a + rodinu

********************************************************************************** 

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  20. listopadu  2022

Dnes  je  33. neděle v mezidobí. 

 

Ve čtvrtek 17. listopadu je v kostele Panny Marie v Kroměříži v 8:00 hod. mše svatá za zemřelé kněze. Všichni jste srdečně zváni.  Mše svatá ke cti svaté Alžběty, patronky kostela ve Věžkách, bude  v 18:00 hodin.

V sobotu v 11:30 si v kostele v Ratajích slíbí lásku, úctu a věrnost pan Roman Staněk z Pačlavic                                    a slečna Petra Jarošová z Morkovic

V sobotu  bude mše svatá  ve Věžkách v 17:00 hod..                                       

Příští neděli  je Slavnost Ježíše Krista Krále. Sbírka příští neděle je na opravu kostela

Minulou neděli jste věnovali na charitu:

v Ratajích         6 715 Kč                      ve Věžkách 1 590 Kč
ve Zlobicích     2 471 Kč
v Počenicích     1 325 Kč

Všem dárcům ať Pán odplatí podle jejich štědrosti.

Po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců

v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek a otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci prosinci.                                                  

(Počenice)    –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v prosinci.  

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.