12. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 19. června do neděle 26. června 2022

ne    19. června  –  12. neděle v mezidobí      

po    20. června     

út     21. června  –  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    

st     22. června  –  Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků                          

čt     23. června Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

pá   24. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova      

so    25. června – Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 

ne    26. června 13. neděle v mezidobí                    

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    10:00    S vděčností a poděkováním Pánu Bohu,
                          za dar života, víry a povolání   

st       19:00    Za živou a + rodinu

čt      19:30    Za  živou a + rodinu

pá     19:30    Za + Anežku a Josefa Šumberovy, rodiče a sourozence

so     19:30    Za + Milana Hrabálka

ne     11:00    Za živou a + rodinu Tesařovu a Vaňharovu
                         s prosbou o Boží pomoc a ochranu 

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za živou a + rodinu Jánovu a Ondrovu

čt      18:00    Za + Františka a Jarmilu Zapletalovy  a duše v očistci

pá     18:00    Za + P. Bohumila Čuhela a duše v očistci

ne       8:00    Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (18. 06.)  18:00    Na daný úmysl

so  (25. 06.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích    

 

ne     15:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00             Za společenství modlících se maminek

ne        9:30   Na poděkování za dar života a víry

********************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  v mezidobí  do  neděle  26. června  2022

Dnes  je   12. neděle v mezidobí. Ve farnostech bude eucharistický průvod nebo adorace.   Mše svatá v Počenicích bude odpoledne v 15:00 hod..  Sbírka této neděle je na opravu kostela.

Ve čtvrtek je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

V pátek je Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

V sobotu  je mše svatá v 18:00 hod. ve Věžkách.

Příští neděle  je 13. v mezidobí. Ve Zlobicích bude 1. svaté přijímání. V Ratajích bude hodová mše svatá

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Milí farníci, připomínám, že je také třeba se modlit a prosit Ducha svatého o sílu pro o. arcibiskupa Jana,  aby úspěšně zvládl nové poslání a rovněž  za to, aby naše diecéze brzy dostala nového diecézního biskupa, nového arcipastýře.

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy. 

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červenci, srpnu a září.                                                       

(Počenice)   –   Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v  červenci, srpnu a září.  

Děkuji všem, kteří připravili pohoštění a prostor pro setkání kněží kroměřížského děkanátu. Pán jim to odplať.

Rovněž děkuji těm farníkům, kteří se zasloužili o důstojnou oslavu Těla a Krve Páně. I jim Pán jistě jejich službu odplatí.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.