Květná neděle

Slavíme  Svatý týden  a dobu velikonoční   
od neděle 28. března   do neděle 4. dubna 2021

ne      28. března  – Květná neděle

po    29. března   – Pondělí Svatého týdne

út       30. března   – Úterý Svatého týdne     

st     31. března   – Středa Svatého týdne    

čt     1. dubna     –  ZELENÝ ČTVRTEK

    2. dubna    –  VELKÝ PÁTEK 

so    3. dubna     –  VIGILIE  Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

ne    4. dubna     –   SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ    

*************************************************

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne     11:00    Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci

st      13:00    Za + Marii Vrzalovu; s pohřbem

st     18:00    Na úmysl dárce

čt      19:00    Za + Vincence Vaculíka a manželku

   19:00    Velkopáteční obřady

so     20:00    Za + Jindřicha Jancka, manželku a syna   

ne    11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt    17:30   Za + Marii Bambasovu, manžela, živou a + rodinu

   17:30   Velkopáteční obřady

so   18:00   Za obnovu křesťanských rodin

ne     8:00   Za živou a + rodinu Odstrčilíkovu a Otáhalovu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (27.03.)   17:00 Na daný úmysl

ne  (04.04.)   17:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne     9:30  Za + Antonína Kubitu, manželku, syna a živou rodinu  

út    17:00  Za + Jána Capka

čt    16:00  Za + Jiřího Bílského

  16:00   Velkopáteční obřady

ne     9:30  Za Vladimíra Zbořila, manželku, sourozence a živou rodinu

***********************************************************

Oznamy  n a   S v a t ý   t ý d e n   a   d o b u    v e l i k o n o č n í   do neděle 4. dubna 2021

Dnes  je  Květná neděle.   Začínáme Svatý týden.

Ve středu ve 13:00 bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích pohřeb + paní Marie Vrzalové

Zelený čtvrtek –  mše svatá na památku večeře Páně.  Po přenesení a uložení Nejsvětější svátosti do připraveného svatostánku následuje tichá adorace. Mše svatá je ve všech našich farnostech.

Velký pátek – den přísného postu.  Neslaví se mše svatá. Po skončení velkopátečních obřadů a na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti.  Časový rozpis služeb u Božího hrobu je připraven na stolečku v kostele. Velkopáteční obřady jsou ve všech našich farnostech.  Sledujte, prosím,  pořad bohoslužeb.

Vigilie  Slavnosti  Zmrtvýchvstání  Páně  bude letos slavena pouze ve Zlobicích a  v Ratajích.

Příští  neděli  je  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – největší slavnost v církevním roce. Každý katolický křesťan by se jí měl jakýmkoliv způsobem zúčastnit.  Při mši svaté budou požehnány pokrmy.  Mše sv. ve Věžkách bude v 17:00 hod.

Sbírky:

– na Velký pátek – křesťané ve Svaté zemi 
– o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně  – na Arcibiskupský kněžský seminář

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela :
v Ratajích   ……….     při sbírce  –   Kč  5 000
                                     od Bohu známých dárců na nový obětní stůl  –  Kč  102 000
                                     v pokladničce   –  Kč 4 748
– ve Zlobicích ……..   při sbírce  –  Kč 1 202
– v Počenicích ……..  při sbírce  –   Kč 1 770;    od Bohu známých dárců  –  Kč 3 000

Ať Pán Bůh mnohonásobně odplatí všem upřímným dárcům jejich štědrost.

Milí farníci,

jelikož pandemie stále pokračuje budeme se i nadále v kostele  řídit epidemiologickými předpisy, tzn. budeme dodržovat  všechna nařízená  hygienická opatření. .

Sváteční a nedělní bohoslužby se  budou  přenášet  on-line. 

Prosím, nezapomínejte  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout  všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem.  Modlete se i za zemřelé.

Neméně  proste Pána  za již vyčerpané lékaře  a  všechny zdravotníky.

Rovněž neustávejte  ve svých  modlitbách  za  nová  duchovní  povolání. 

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci   dubnu, květnu a červnu jsou                                      na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v dubnu, květnu a červnu 2021                                                                 jsou  k dispozici  v zákristii.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.