Pokřtění a poslaní

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Říjen 2018 Poslání vyplývající ze Křtu

k zamyšlení                                                                                                                                              Křest jako začátek života s Pánem Ježíšem a povolání ke službě Bohu i druhým lidem.    Křest nás spojuje v rodinu Božích dětí.                                                                                          Voda jako symbol očištění a nového začátku.                                                                              Světci jako stavitelé mostů mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a Bohem.

Biblické odkazy                                                                                                                                   Stvoření světa: Gn 1-2,3;2,4-9                                                                                                         Potopa: Gn 6,5-9,1.8-17                                                                                                                     Ježíšův křest: Mt3,13-17 / Mk 1,9-11 / Lk 3,21-22 / Jan 1,29-34                                             Nikodém: Jan 3,1-21;19,39-40                                                                                                         Křest etiopského komořího: Sk8,26-39

 

Listopad 2018 Zemřelí svědci víry a misionáři

k zamyšlení                                                                                                                                                Bůh – Zachránce od věčné smrti                                                                                                           Sv. Josef – patron šťastné smrti                                                                                                        Církev – společenství živých i mrtvých                                                                                            Žijící křesťané – pomocníci duším v očistci                                                                                        Svátost nemocných – Boží pomoc trpícím

biblické odkazy:                                                                                                                                      Izák: Gn 21,1-8; 22,1-18                                                                                                                   Jonáš: Jon – celá kniha                                                                                                                       Náman: 2Král 5,1-15                                                                                                                           Jairova dcera: Mk 5,21-24; 35-43  / Lk 8,40-42.49-56                                                               Naimský mládenec: Lk 7,11-17                                                                                                         Vzkříšení Lazara: Jan 11,1-44

 

 Prosinec 2018   Každý člověk je Božím darem

k zamyšlení                                                                                                                                                   „Ať se mi stane podle Tvé vůle.“                                                                                                          Bůh se svěřuje do rukou člověka                                                                                                        život je největší dar                                                                                                                              každý člověk je Boží dar                                                                                                                       srdce otevřené pro darování i přijímání

biblické odkazy:                                                                                                                                    Zvěstování Panně Marii: Lk 1,26-38                                                                                                Ježíš jako dar: Lk 2,1-20 / Lk 2,22-40

 

Leden 2019   Usilujeme o jednotu

k zamyšlení                                                                                                                                             církev je naše rodina                                                                                                                            každý jsme jiný                                                                                                                                         Bůh přišel spasit všechny lidi                                                                                                              modlitba nás spojuje                                                                                                                            neseme radostnou Boží zvěst do světa

biblické odkazy                                                                                                                                     Abraham: Gn 12,1-20; 15,1-21; 18,16-33                                                                                       Lot: Gn 19,1-29                                                                                                                                     Samařanka u Sychemu: Jan 4,1-42                                                                                                  uzdravení dcery Syrofeničanky: Mt 15,21-28; Mk 7,24-30                                                          Kornélius: Sk 10,1-48

 

Únor 2019  Myslíme na nemocné         

k zamyšlení                                                                                                                                            Panna Maria jako pomocnice v nemoci                                                                                              nemoc učí trpělivosti                                                                                                                               Bůh dopouští, ale neopouští                                                                                                                 nemoc a stáří nejsou Božími tresty                                                                                                    staří lidé jsou často studnami moudrosti a vzpomínek

biblické odkazy                                                                                                                                     uzdravení Námana Syrského: 2Král 5,1-15                                                                                      uzdravení 10 malomocných: Lk 17. 11-19                                                                                       setníkův služebník: Mt 8, 5-13                                                                                                           uzdravení slepých: Mt 9, 27-31; Mk 8, 22-26; Mk 10, 46-52; Lk 18, 35-43                              uzdravení ochrnutého: Lk 5, 17-26                                                                                                   uzdravení posedlého chlapce: Mk 9, 14-29                                                                                        uzdravení malomocného: Lk 5,12-16                                                                                                uzdravení němého: Mt 9, 32-34

 

Březen 2019 Půst

Půst a modlitba jsou velkou obranou proti zlu.                                                                               Ježíš vzal mé hříchy na svůj kříž.                                                                                                      Svou smrtí na kříži mne Ježíš vykoupil a na věky spasil.                                                              Při utrpení ve světě je Bůh vždy nablízku.

biblické odkazy                                                                                                                                         Ezau a Jákob: Gn 25, 20-34                                                                                                                Josef Egyptský: Gn 37, 39-48                                                                                                               Jan Křtitel: Mt3; 11,2-15;14, 1-12   –   Mk 1, 2-8    –   Lk 1, 5-25.57-80; 3, 1-20                    Pokušení na poušti: Mt 4, 1-11   –   Mk 1, 12-13      – Lk 4, 1-13                                                  Bohatý mladý muž: Mk 10, 17-22     –    Lk 18, 18-27                                                                    Návštěva u Šimona Malomocného: Mt 26, 6-13     –   Mk 14, 3-9

 

Duben 2019 Velikonoce

význam vykoupení pro můj život                                                                                                                Ježíš vstal z mrtvých jako první                                                                                                                   prožívání radost ze spásy duše                                                                                                                     hodnotový žebříček                                                                                                                                         jak ovlivňuje můj život prožívání Velikonoc

biblické odkazy                                                                                                                                                   obětování Izáka: Gn 22,1-19                                                                                                                        10. egyptská rána: Ex 12, 29-36                                                                                                                  východ z Egypta: Ex 12, 37-42; 13, 17-14, 31                                                                                          Smlouva na Sinaji: Ex 19, 1-20,21; 24, 1-18                                                                                            Velikonoční události: Mt 26, 17-28,20   –  Mk 14,12-16,8    – Lk 22,7-24,49      – Jan 13- 20

 

Květen 2019 Maria je naše matka

Maria jako most mezi člověkem a Bohem                                                                                               role Marie v mém životě                                                                                                                                  role maminky v mém životě

biblické odkazy                                                                                                                                                  Ester: kniha Ester                                                                                                                                             zázrak v Káně: Jan 2,1-11                                                                                                                             Maria v Ježíšově životě: Mt 2,13-15;   Lk 1,26-47; 2,14-52 ;     Jan 2,1-12; 19,25-27 ;                                                             Sk 1,13-14

Červen 2019  Ježíš Kristus – živé Boží Slovo

podpora Ducha Svatého projevující se v mém životě                                                                           můj osobní vztah k Eucharistii                                                                                                                    Pán Ježíš jako můj průvodce a rádce

biblické odkazy                                                                                                                                                  mana na poušti: Ex 16,2-35                                                                                                                          Eliáš: 1Král 17-19                                                                                                                                             rozmnožení pěti chlebů a dvou ryb: Lk 9, 12-17; Mt 14, 13-21; Jan 6, 1-15                                  nasycení 4000 lidí: Mk 8, 1-9                                                                                                                      dobrý pastýř: Jan 10, 1-16

Červenec – Srpen 2019                                                                                                                            Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření                                jsem poslán jako Ježíšův svědek                                                                                                                Boží stvoření jako stopa Boží existence

biblické odkazy                                                                                                                                                   misijní vyslání: Mt 28,16-20; Mk 16,15-20

Září 2019                                                                                                                                                            Křest – přijímej a rozdávej radost evangelia                                                              křest jako brána k životu s Kristem                                                                                                 jsem Ježíšem pozván, jsem jeho spolupracovník                                                                                  význam eucharistie v mém životě                                                                                                              význam eucharistie v životě farnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                  biblické odkazy                                                                                                                                                 Elizeus/Elíša: 2Král 5,1-19                                                                                                                           Jeremiáš: Jer 1,4-19; Jer 19                                                                                                                          Ezechiel: Ez 1,3-2,10; Ez 36,22-28                                                                                                            Daniel: Dan 3                                                                                                                                                    blahoslavenství: Mt 4,23-5,12;  Lk 6,20-49                                                                                            vyslání: Mt 10,1-20; Mt 16,24; Mk 6,7-13; Lk 9,1-5                                                                            zvolení Matěje apoštolem: Sk 1,15-26                                                                                                      Šavel – Pavel: Sk 9,1-22

Příspěvek byl publikován v rubrice Upozornění a informace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *